• نگاهی بر سیر موسیقی رپ در جهان
    همواره در بررسی تأثیر گرفتن و تأثیر گذاری جنبش، سبک یا انقلاب «از» یا «بر» دیگران، بررسی تاریخچه و ریشه نقطة آغازین آن مبحث اهمیت به سزایی دارد. از همین رو در ابتدا به بررسی تاریخچه سبک رپ پرداختیم.