[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
تأملی بر پدیدهٔ خرید فراغتی (Shopping)
فرهنگ مصرفی از مهم‌ترین ویژگی‌های سبک زندگی در عصر مدرن و در اختیار منویات نظام سرمایه‌داری است. در این فرهنگ پدیده‌ای رایج و تقریباً فراگیر را می‌توان مشاهده کرد که تحت عنوان خرید فراغتی از آن نام می‌برند. خرید از ویژگی‌های اجتناب‌ناپذیر جامعهٔ مصرفی است (میلنر، ۹۸: ۱۳۸۵؛ بنت، ۲۱۵: ۱۳۸۶.)

درخت پرونده