[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
ورزش مدرن، سرگرمی، غفلت
آورده‌اند که شعبده‌بازی نزد امیرکبیر رفت و هنر خویش را شرح داد و گفت: «سوزن خود را بر تخته‌ای پرتاب می‌کنم و سوزن بعدی را در سوراخ پشت سوزن پیشین می‌اندازم و می‌توانم بیست سوزن متوالی پرتاب کنم!» امیرکبیر از او پرسید برای این کار چند سال به تمرین پرداختی، پاسخ داد بیست سال. امیر دستور داد نخست بیست ضربه به او تازیانه زنند و سپس پولی به وی داد و گفت: «ای مرد برو هنری فراگیر که به کار مردم بیاید و از آن امرار معاش کن.»
با مدرن‌ شدن ورزش و تغییر ماهیت آن، ارزش‌های جدیدی چون زیبایی شناختی، سرگرمی و هیجان، جای ارزش‌های سنتی مانند صداقت، سلامت و صمیمیت را گرفته‌اند. در همین راستا ورزش مدرن به ابزاری برای ترویج سبک‌زندگی غربی تبدیل شده است که در آن سوپر استارهای ورزشی بدون آن که خود متوجه باشند به‌عنوان سرباز جهانی همواره در خدمت امپریالیسم فرهنگی به ترویج و نشر سبک‌زندگی غربی در جهان می‌پردازند.