[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
تبیین تمایز دو مؤلفه «فرار» و «هجرت» در فرایند جامعه‌سازی
مقوله فرار با تمدن سازی عجین است، از سوی دیگر مفهوم «هجرت» در مقابل «فرار» قرار دارد و آن را مؤلفه اساسی جامعه‌سازی در چارچوب اسلام ارزیابی می‌کنند. اما مسئله این است که چگونه فرار به تمدن سازی می‌انجامد؟ یا از آن سو، چرا تمدن سازی به فرار می‌رسد؟ هجرت چه نسبتی با فرار دارد که می‌تواند در مقابل آن تعریف شود؟ و مسائل دیگر از این دست، ابهاماتی بودند که ما را به مرکز بررسی‌های دکترینال رساند تا با یکی از اعضای هیئت علمی این مرکز، حسام‌الدین حائری زاده، به گفت‌وگو بنشینیم.
آیا سریال فرار از زندان، مسئلهٔ جامعهٔ ایرانی است؟
«فرار از زندان» متشکل از دو مفهوم فرار و زندان است، که هرکدام باید جدا بررسی شود. برای تعریف فرار ناگزیر باید ابتدا زندان شروع کرد. در این سریال در فصل‌های مختلف، زندان‌های مختلفی معرفی می‌شود. زندان به معنی زندان سنتی، زندان به معنی حریم و چهارچوب‌های قانونی و حکومتی و زندانی ساخته فکر و حصار تن. که به ترتیب زندان سخت، زندان نیمه سخت و زندان نرم نامیده می‌شوند.