[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
حزب جمهوری اسلامی- هفتم تیر ماه 1361 دکتر بهشتی سخنانش را آغاز کرد: «... ما بار دیگر نباید اجازه دهیم استعمارگران برای ما مهره‌سازی کنند و سرنوشت مردم را به بازی بگیرند. باید تلاش کنیم کسانی که متعهّد به اسلام هستند، انتخاب شوند...»
راز و نیاز و مناجات و نماز دکتر به گونه‌ای بود که کسانی که با او بودند، این حالات را هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنند.