[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
نگاهی بر نقش عقاید در پدیده شانس‌گرایی
به طورکلی شانس را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «مجموعه رفتاری که دارای نتایج مشخص و متقنی نیست و روح کلی حاکم بر آن همواره بر محور احتمال و عدم اطمینان قرار می‌گیرد.» با این فرض، می‌توان گفت ظاهرا حجم گسترده‌ای از امور زندگی اجتماعی و فردی انسان‌ها با مقوله شانس مرتبط است. اما آنچه در این مجال کوتاه مدنظر است، بررسی اعتقادی محول کردن امور زندگی به شانس است که نمود عینی آن را می‌توان در اعتماد و شرکت افراد در مسابقات بخت‌آزمایی، قرعه کشی‌های تجاری و تطمیع‌های روانی در چارچوب تبلیغاتی مشاهده کرد.
ریشه‌یابی فرهنگ شانس در ایران
«شانس» واژه‌ای فرانسوی به معنای فرصت است که در لغت نامه دهخدا به بخت، اقبال و طالع ترجمه شده است. در مقابل تعریف شانس در فرهنگ عمید واژه «بدشانسی» قید شده است. اتفاقی که بر اساس منافع و عقل انسان برای وی رخ دهد، خوش شانسی و اتفاقی که بر خلاف این امیال باشد به بدشانسی تعبیر شده است. بعضی از مردم بر این باورند که بدشانسی یعنی به رغم صرف استعداد ذاتی و تمام تلاشی که در راه رسیدن به هدفی مشخص هزینه می‌کنی، به آن نرسی؛ چون از روز ازل در بخت و طالع تو بدشانسی و بدبختی نوشته شده و نمی‌توان هم کاری کرد. امری است جبری و خارج از اراده بشر.