[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
بررسی نسبت زندگی واقعی با حیات مجازی
به چه دلایلی باید از زندگی مجازی (زندگی دوم) پرهیز یا استقبال کرد؟ آیا می‌توان نسبت تعادلی بین زندگی اول و زندگی دوم برقرار کرد؟ اینترنت دو ویژگی دارد: 1. دنیایی مجازی است؛ 2. دنیایی شبکه‌‌ای است. نیچه افشا کرد که در این دوران «تن» فراموش شده است و می‌توان گفت مجازی‌بودن اینترنت یعنی جدایی تن از نفس. در عصر مدرن انسان‌ها پا‌در‌هوا شده‌اند و از آسمان بریده‌اند و در زمین هم نمانده‌اند...
اگر سؤال فلسفه از فضای مجازی، چیستی فضای مجازی باشد، سؤال علوم‌اجتماعی این خواهد بود که فضای مجازی چه کارکردی دارد؟ سؤال از کارکرد یعنی اینکه بپرسیم فضای مجازی که بر بستر تکنولوژی اینترنت پدید آمده است، امروزه چه نیازی را از جامعه مرتفع می‌کند و چه نقشی در روابط ساختاری اجتماع ایفا می‌کند؟

نشریه الکترونیک