[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
با این که به تازگی یاد گرفته بود ساعت را بخواند اما ساعت‌های در انتظار پدر نشستن را خیلی وقت بود که تمرین می‌کرد. دستان کوچکش در میان کاغذهای رنگی گم شده بود. باید برای کاردستی درس علوم چند فرفره درست می‌کرد و این هم بهانه خوبی برای بیدار ماندنش بود.