[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
درکارکردها و امکانات شبکه‌های اجتماعی
اینترنت، با تمام سازوکارهای خود، ارتباط هم‌زمان میان بخش‌های وسیعی از جهان را ممکن ساخته است. درنتیجه نه‌تنها بسیاری از کنترل‌های ملی بر روی اطلاعات مردم بی‌اثر شده‌اند، بلکه تأثیرگذاری‌های غیرمستقیم در سبک و نوع نیازها و توقعات مردم در سطح جهان نیز، چندین برابر شده است. نقش رسانه‌ها و میزان نفوذ آن‌ها در ساخت سیاسی و فرهنگی جوامع بر کسی پوشیده نیست. آنچه در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است این است که ساختار این فضا، و مقتضیات آن به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که امکانات فراوانی را در اختیار کاربران خود قرار بدهد.

نشریه الکترونیک