[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
بررسی تفاوت‌های مفهومیِ ورزش سنتی و ورزش مدرن
در ورزش مدرن براساس فلسفۀ داروین، صرفاً بُعد جسمانی و طبیعی بدن انسان مطرح است که بر همین اساس، مفاهیمی چون المپیک و جام‌جهانی و کسب مدال مطرح می‌‌شود. بنابراین، تقوا و اخلاق نیک دیگر موضوعیت ندارد و ورزشکار به هر طریقی باید به پیروزی برسد؛ اما در اسلام، نگاه به ورزش فقط به بُعد طبیعی انسان خلاصه نمی‌شود و بُعد فطرت انسان را نیز دربر می‌گیرد. در این مدل، ادب و تقوای الهی بر کسب مدال و پیروزی جسمانی ارجحیت دارد. رقابت‌ها درونی است و انسان باید در ابتدا هوای نفس خویش را مغلوب کند.
تهاجم فرهنگی به کشورهای مسلمان در قالب ورزش مدرن
ورزش وسیله‌‌ای در خدمت رشد و بالندگی جوانان است و آنان را از گرایش به اعتیاد باز می‌دارد و برای مردم آسایش فراهم می‌‌کند. در پشت پردۀ این ظواهر، ابعادی وجود دارد که کمتر به آن‌ها توجه شده است. بخش گسترده‌ای از رسانه‌های کشورهای مسلمان و عربی به انعکاس وقایع و مسابقات ورزشی اختصاص یافته است. امروزه، اخبار ورزشی به مؤلفۀ تفکیک‌‌ناپذیر زندگی مسلمانان به‌خصوص جوانان تبدیل شده است.
بررسی مسئلۀ جهانی‌شدن ورزش مدرن
ورزش مدرن یکى از محصولات مهم فرایند مدرنیته به‌شمار می‌رود که به‌لحاظ ماهوى آن را در جهان از ورزش سنتى جدا می‌کند. درواقع، آنچه در جوامع سنتى ورزش نامیده می‌شود و بیشتر با تعبیر «بازى» سازگار است، فعالیت‌هایى است که دو کارکرد اصلى دارد: تقویت قواى بدنى و تربیت روحی افراد؛ اما در جامعه‌هاى مدرن، ورزش بیش از آنکه جنبۀ تربیت‌بدنى داشته باشد، کالاى فرهنگى است که در زمان فراغت مصرف می‌شود. فراغت، یکى از حوزه‌‌هاى مهم تمدن جدید است که با گسترش خود، کیفیت تولید فرهنگى را هم دگرگون کرده است. ازجمله این دگرگونى‌ها پیدایش حوزۀ «سرگرمى» است.

نشریه الکترونیک