[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
بررسی دلایل و انگیزه‌های روی آوردن جوانان به موسیقی در مصاحبه با دکتر رستگار
در ادامه تحقیقات در موضوع تأثیرات جنبش رپ در جامعه، با خبر شدیم که جناب آقای دکتر رستگار؛ استاد جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، به همراه یکی از شاگردانشان مدتی است در قالب یک پایان نامه کارشناسی ارشد روی مسئلۀ‌ تأثیرات موسیقی و انگیزه‌های جامعه شناختی مصرف موسیقی در جامعه آماری شهر قزوین مشغول مطالعه هستند. در همین راستا تصمیم گرفتیم سراغ ایشان را در دانشگاه شاهد بگیریم و چند ساعتی را در رابطه با این موضوع با ایشان گفت و گو کنیم.
نگاهی بر سیر موسیقی رپ در جهان
همواره در بررسی تأثیر گرفتن و تأثیر گذاری جنبش، سبک یا انقلاب «از» یا «بر» دیگران، بررسی تاریخچه و ریشه نقطة آغازین آن مبحث اهمیت به سزایی دارد. از همین رو در ابتدا به بررسی تاریخچه سبک رپ پرداختیم.

نشریه الکترونیک