[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
مهاجرت نخبگان چه زمانی به فرار مغزها تبدیل می‌شود؟
در فرهنگ معین آمده است: مهاجرت یعنی از موطن خود به جایی دیگر نقل مکان کردن و هجرت گزیدن. همچنین در فرهنگ فارسی عمید مهاجرت به معنی از جایی به جایی رفتن و در آنجا منزل کردن و دوری از شهر و دیار آمده است. در تعریفی کاربردی و ملموس می‌توان مهاجرت را بدین صورت تعریف کرد: «ترک سرزمین اصلی و ساکن شدن در سرزمین دیگر به طور دائم یا موقت».

نشریه الکترونیک