[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
یادداشتی از رضوان خسروی
افزایش حضور بانوان در اینترنت، و نیز افزایش مشارکت آنان در تولید داده‌های قابل دسترس در فضای اینترنت، و نیز توجه به آسیب‌های جدی این فضا در کنار مزایای آن، و البته با در نظر گرفتن نقش مهم و اساسی زنان در خانواده، لزوم بررسی چگونگی تأثیرات متقابل زن بر اینترنت و اینترنت بر زنان را به خوبی نشان می‌دهد. در پروندۀجاری، تلاش شده است از دیدگاه‌های گوناگون به بررسی این تأثیرات متقابل پرداخته و در مواردی به منظور کاهش اثرات نامطلوب آن تأثیرات، راه‌کارهایی ارائه شود. در انتها نیز به تأثیرات اینترنت بر زنان غربی و کشورهای عربی و نیز وضعیت و شرایط اینترنت در میان آنان اشارۀکوتاهی شده است.