[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
اینترنت، عضو جدید خانوادۀ ما
«چ»مران...
«جمع» بندی
مهمان خدا
شیرین‌کام نباشید!
خانه امن
گزارش از موسسه پیشگامان عرصه پژوهش
تحقیقات انجام شده موید این قضیه است که افرادی که دارای تفکر خلاق هستند، نیمکره راست مغزشان فعال‌تر است و افرادی که نیمکره چپ مغزشان فعال است، از لحاظ فکری از تفکر منطقی برخوردارند. اما این به این معنی نیست که خلاقیت صرفا یک صفت ذاتی است. بلکه صفتی است که ما می‌توانیم در خود به وجود بیاوریم.