[021 66 56 92 02]

      مارا دنبال کنید 

[3000 82 88 48]

| جدیدترین پرونده ها |
پرسه در ملکوت
ورزش، نرمش، زندگی
بوی ماه مدرسه
به‌ نام وطن
ساکنین طبقات میانی
خانه امن
از این‌که به لبنان آمدم و پنج یا شش سال با مشکلاتی سخت دست به گریبان بوده‌ام، متاسف نیستم.
به همراه دکتر چمران در تیر 1343 برای برگزاری دوره‌های چریکی و سازماندهی مخفی به مصر رفتیم و سازمان مخصوص اتّحاد و عمل (سماع) را تشکیل دادیم.